Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů jsou součástí PODMÍNEK PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY (dále jen Podmínky) a řídí se především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen Občanský zákoník).

  • Poskytovatel:

Nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Štěpánka Lagrange s.r.o., IČ: 09590935, se sídlem U Zvoničky 10, 25166 Mirošovice – Mirošovice, okres : Praha-východ,

a

  • Uživatel:

Vy, tedy osoba, která je návštěvníkem, uživatelem či objednatelem služby prostřednictvím webové stránky: www.mudrlagrange.cz (dále jen Web).

Vstupem na Web nebo jakýmkoliv jiným užitím Webu se stáváte Uživatelem.

(Poskytovatel a Uživatel též jako Strany).

Zásady ochrany soukromí

Váš pohyb na Webu a on-line objednání služeb s sebou může nést i práci s vašimi osobními údaji. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou sepsány proto, abyste byli co nejlépe informováni o tom, jak s těmito údaji pracujeme. a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

  1. Jaké informace o vás shromažďujeme a z jakého důvodu.
  2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
  3. Jaké jsou vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.

Informace, které o vás shromažďujeme

Při pohybu na Webu o vás a vašem zařízení můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, jako je IP adresa a další (viz Cookies) z důvodu jejich následné analýzy nebo vyhodnocování návštěvnosti webových stránek. Informace týkající se ochrany vašich osobních údajů při využívání systému SmartMEDIX® najdete na těchto webových stránkách.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem váš písemný souhlas.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče vaší osobě. Rovněž jsme povinni vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Jakým způsobem informace využíváme

Údaje vedené o vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání vašeho souhlasu.

Jaká máte práva a jak jich využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu doctor@mudrlagrange.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme vás na vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme vaše osobní informace získali.

Pokud o vás budeme zpracovávat vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu doctor@mudrlagrange.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, pošlete zprávu na e-mailovou adresu doctor@mudrlagrange.cz nebo nám to sdělte při osobní návštěvě ordinace.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Cookies

Zásady užívání tzv. cookies

Na internetových stránkách mudrlagrange.cz (dále jen „Stránky„) užíváme tzv. soubory cookies. Tímto a Zásadami ochrany osobních údajů o tom plníme naši informační povinnost v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Co je to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka.

Právní normy uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas. Stránky používají různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se na nich objevují.

Jaké cookies používáme?

Nutné:

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní fungování jejich základních vlastností jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat.

Statistické aj.:

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace. Jiné cookies pak mohou pomoci, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá či zobrazit sdělení, které je relevantní a zajímavé pro jednotlivého uživatele.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Svým nastavením prohlížeče a používáním Stránek výslovně souhlasíte s ukládáním nejen nutných souborů cookies.

Použití takových cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče dle Vaší libosti. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

  • Chrome: support.google.com
  • Opera: help.opera.com
  • Firefox: support.mozilla.org
  • MSIE: windows.microsoft.com
  • Safari: support.apple.com

Naposledy aktualizováno a platné ode dne 16.05.2021.